გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება

 • ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება;
 • გარემოს დაცვის სკრინინგის ანგარიშის მომზადება;
 • გარემოს დაცვის სკოპინგის ანგარიშის მომზადება;
 • გარემოზე ზემოქმედების ჩარჩო-დოკუმენტის შემუშავება;
 • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
 • გარემოსდაცვითი რისკების შეფასება; 
 • ტექნიკური და გარემოსდაცვითი ალტერნატივების შეფასება; 
 • შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმის მომზადება; 
 • კლიმატის ცვლილების შეფასების დოკუმენტის მომზადება;
 • კლიმატის რისკის შეფასების დოკუმენტის მომზადება;
 • ბიომრავალფეროვნების კვლევა და რეკომენდაციების და გეგმების შემუშავება ზემოქმედების ქვეშ არსებული ტერიტორიების აღსადგენად; 
 • გარემოსდაცვითი მართვისა და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება; 
 • კონსულტაციის გაწევა ნარჩენების მართვის სფეროში; 
 • ნარჩენების მართვის, გარემოს დაბინძურების პრევენციის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების, ლანდშაფტის აღდგენების და ანტი-ეროზიული გეგმების შემუშავება და დანერგვა; 
 • სამშენებლო ოპერაციების გარემოსდაცვითი მონიტორინგი, აუდიტი და გარემოსდაცვითი კუთხით ზედამხედველობა; 
 • სამშენებლო ოპერაციების გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და აუდიტის ანგარიშების მომზადება; 
 • სამშენებლო სამუშაოების დასრულების საბოლოო გარემოსდაცვითი აუდიტის ჩატარება და საბოლოო გარემოსდაცვითი აუდიტის ანგარიშის მომზადება; 
 • გარემოსდაცვით სფეროში იურიდიული მომსახურება.

განსახლების და სოციალური კვლევის საკონსულტაციო მომსახურება

 • განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო-დოკუმენტის მომზადება;
 • მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება;
 • მოსახლეობის აღწერა და დეტალური აზომვითი კვლევა;
 • სოციალური კვლევის ჩატარება;
 • გენდერული გეგმის მომზადება;
 • უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება;
 • განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესრულების შესაბამისობის მონიტორინგი;
 • სოციალურ სფეროში იურიდიული მომსახურება.

საგამოცდო ლაბორატორია

 • ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ანალიზი;
 • ხმაურის გავრცელების 3D მოდელირება;
 • ჰაერში ემისიების გავრცელების 3D მოდელირება;
 • ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა და ანალიზი;
 • ჰაერში შეწონილი წვრილდისპერსიული მყარი ნაწილაკების (PM10, PM2,5) გაზომვა;
 • ჰაერში აქროლადი ორგანული ნაერთების, აზოტის დიოქსიდის, ოზონის და ნახშირორჟანგის (NO2, O3, CO, VOC) გაზომვა;
 • განათებულობის გაზომვა;
 • ვიდეო ხაფანგით ცხოველების მონიტორინგი;
 • წყალქვეშა ვიდეო ხაფანგით თევზების მონიტორინგი.

ISO საერთაშორისო სერტიფიცირების მომსახურება

 • კომპანიის  ხარისხის, გარემოს დაცვის, შრომის ჰიგიენისა  და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების - ISO 9001:2015 (QMS), ISO 14001:2015 (EMS), ISO 45001:2018 (OH&S) დანერგვა;
 • კომპანიის ხარისხის, გარემოს დაცვის, შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების მესამე მხარის მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება და საერთაშორისო სერტიფიცირება;
 • შიდა და გარე საკონსულტაციო აუდიტების, მონიტორინგის და ინსპექტირების ჩატარება.

მასერტიფიცირებელი ISO ტრენინგები

 • ხარისხის, გარემოს დაცვის, შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგები -  ISO 9001:2015 (QMS), ISO 14001:2015 (EMS),  ISO 45001:2018 (OH&S);
 • ხარისხის, გარემოს დაცვის, შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების შიდა აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგები - ISO 9001:2015 (QMS), ISO 14001:2015 (EMS),  ISO 45001:2018 (OH&S).

ქვეყნები სამუშაო გამოცდილებით