გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება

 • პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება;
 • გარემოს დაცვის სკრინინგის ანგარიშის მომზადება;
 • გარემოს დაცვის სკოპინგის ანგარიშის მომზადება;
 • გარემოზე ზემოქმედების ჩარჩო-დოკუმენტის შემუშავება;
 • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
 • გარემოსდაცვითი რისკების შეფასება; 
 • ტექნიკური და გარემოსდაცვითი ალტერნატივების შეფასება; 
 • შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმის მომზადება; 
 • კლიმატის ცვლილების შეფასების დოკუმენტის მომზადება;
 • კლიმატის რისკის შეფასების დოკუმენტის მომზადება;
 • ბიომრავალფეროვნების კვლევა და რეკომენდაციების და გეგმების შემუშავება ზემოქმედების ქვეშ არსებული ტერიტორიების აღსადგენად; 
 • გარემოსდაცვითი მართვისა და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება; 
 • კონსულტაციის გაწევა ნარჩენების მართვის სფეროში; 
 • ნარჩენების მართვის, გარემოს დაბინძურების პრევენციის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების, ლანდშაფტის აღდგენების და ანტი-ეროზიული გეგმების შემუშავება და დანერგვა; 
 • სამშენებლო ოპერაციების გარემოსდაცვითი მონიტორინგი, აუდიტი და გარემოსდაცვითი კუთხით ზედამხედველობა; 
 • სამშენებლო ოპერაციების გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და აუდიტის ანგარიშების მომზადება; 
 • სამშენებლო სამუშაოების დასრულების საბოლოო გარემოსდაცვითი აუდიტის ჩატარება და საბოლოო გარემოსდაცვითი აუდიტის ანგარიშის მომზადება; 
 • გარემოსდაცვით სფეროში იურიდიული მომსახურება.

განსახლების და სოციალური კვლევის საკონსულტაციო მომსახურება

 • განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო-დოკუმენტის მომზადება;
 • მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება;
 • მოსახლეობის აღწერა და დეტალური აზომვითი კვლევა;
 • სოციალური კვლევის ჩატარება;
 • გენდერული გეგმის მომზადება;
 • უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება;
 • განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესრულების შესაბამისობის მონიტორინგი;
 • სოციალურ სფეროში იურიდიული მომსახურება.

საგამოცდო ლაბორატორია

 • სამუშაო ზონის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;   ვრცლად
 • ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ანალიზი;   ვრცლად
 • ხმაურის გავრცელების 3D მოდელირება;   ვრცლად
 • ვიბრაციის საბაზისო დონის გაზომვა და ანალიზი;   ვრცლად
 • წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;   ვრცლად
 • ჰაერში მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციის გაზომვა;   ვრცლად
 • ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელების 3D მოდელირება;   ვრცლად
 • განათებულობის გაზომვა;   ვრცლად
 • აეროგადაღება;   ვრცლად
 • ვიდეო ხაფანგით ცხოველების მონიტორინგი;   ვრცლად
 • წყალქვეშა ვიდეო ხაფანგით თევზების მონიტორინგი.   ვრცლად

ISO საერთაშორისო სერტიფიცირების მომსახურება

 • ISO 9001:2015  ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების დანერგვა         ვრცლად
 • ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების დანერგვა     ვრცლად
 • ISO 45001:2018 შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების დანერგვა   ვრცლად
 • ISO 9001:2015  ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირება   ვრცლად
 • ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირება   ვრცლად
 • ISO 45001:2018 შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირება   ვრცლად
 • საკონსულტაციო აუდიტის ჩატარება.   ვრცლად
 

მასერტიფიცირებელი ISO ტრენინგები

 • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO 9001:2015 აუდიტორის / წამყვანი აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი    ვრცლად
 • გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების ISO 14001:2015 აუდიტორის / წამყვანი აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი ვრცლად
 • შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების ISO 45001:2018 აუდიტორის / წამყვანი აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი    ვრცლად
 • ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO 9001:2015 შიდა აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი   ვრცლად
 • გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების ISO 14001:2015 შიდა აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი    ვრცლად
 • შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემების ISO 45001:2018 შიდა აუდიტორის მასერტიფიცირებელი ტრენინგი   ვრცლად

ქვეყნები სამუშაო გამოცდილებით