გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება
გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება
 • პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება;
 • გარემოს დაცვის სკრინინგის ანგარიშის მომზადება;
 • გარემოს დაცვის სკოპინგის ანგარიშის მომზადება;
 • გარემოზე ზემოქმედების ჩარჩო-დოკუმენტის შემუშავება;
 • გარემოზე ზემოქმედების შეფასება;
 • გარემოსდაცვითი რისკების შეფასება; 
 • ტექნიკური და გარემოსდაცვითი ალტერნატივების შეფასება; 
 • შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმის მომზადება; 
 • კლიმატის ცვლილების შეფასების დოკუმენტის მომზადება;
 • კლიმატის რისკის შეფასების დოკუმენტის მომზადება;
 • ბიომრავალფეროვნების კვლევა და რეკომენდაციების და გეგმების შემუშავება ზემოქმედების ქვეშ არსებული ტერიტორიების აღსადგენად; 
 • გარემოსდაცვითი მართვისა და მონიტორინგის გეგმების შემუშავება; 
 • კონსულტაციის გაწევა ნარჩენების მართვის სფეროში; 
 • ნარჩენების მართვის, გარემოს დაბინძურების პრევენციის, საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების, ლანდშაფტის აღდგენების და ანტი-ეროზიული გეგმების შემუშავება და დანერგვა; 
 • სამშენებლო ოპერაციების გარემოსდაცვითი მონიტორინგი, აუდიტი და გარემოსდაცვითი კუთხით ზედამხედველობა; 
 • სამშენებლო ოპერაციების გარემოსდაცვითი მონიტორინგის და აუდიტის ანგარიშების მომზადება; 
 • სამშენებლო სამუშაოების დასრულების საბოლოო გარემოსდაცვითი აუდიტის ჩატარება და საბოლოო გარემოსდაცვითი აუდიტის ანგარიშის მომზადება; 
 • გარემოსდაცვით სფეროში იურიდიული მომსახურება.
;