მიმდინარე პროექტები
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ქ.ფოთში „ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი“;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;

დავალება: პროექტის ფარგლებში სკოპინგის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტების მომზადება, საჯარო საკონსულტაციო განხილვების ორგანიზება და ჩატარება.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში “ელექტროენერგიის გადაცემის და ვაჭრობის პროექტის ცენტრალური აზია-სამხრეთ აზია CASA -1000“ -ის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; 
დამკვეთი: სს «კუხისტონის“ რესპუბლიკური ფონდი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: “ნენსკრა ჰესის“ მშენებლობის პოექტის ფარგლებში მშენებლობის პროცესში მექანიკური ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დადგენა.
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“.
დამფინანსებელი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“.
დავალება: მექანიკური ვიბრაციის გაზომვა. ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა. ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დადგენა.

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: უზბეკეთის რესპუბლიკაში „პაპ-ნამანგან-ანდიჟანის რკინიგზის ელექტრიფიკაციის პროექტის“ ფარგლებში ფერგანას ველზე ხმაურის საბაზისო დონის გაზომვა და ხმაურის დონის გავრცელების 3D მოდელირება“.
დამკვეთი: «Nazar Business and Technology». (NBT)
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
დავალება:  შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობაში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.
 

ვრცლად: 2020 წლის 30 მარტს  შპს „გარდაბნის გამწმენდ ნაგბობასა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც  მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა:

 

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ქ. ფოთში „ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“; 
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დავალება: პროექტის ფარგლებში სკოპინგის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტების მომზადება, საჯარო საკონსულტაციო განხილვების ორგანიზება და ჩატარება.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ”უზბეკეთის მებაღეობის ქსელის განვითარების პროექტი: საკონსულტაციო მომსახურება - გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის მართვის სისტემის (ESMS)  შესაბამისობა საკანონმდებლო მოთხოვნებთან, ტრენინგების ჩატარება გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ჩატარებასა და ქვეპროექტების მონიტორინგზე”.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: „გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება  გზის შემდეგი მონაკვეთებისათვის: რუსთავი-წითელი ხიდი, სადახლო ალგეთი, თბილისი-საგარეჯო და საგარეჯო-ბაკურციხე.“
 
დამკვეთი: საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი.
 
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები

პროექტი:
„მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა აჭარის ავტონომიურ რესპულიკაში“.
 
დამკვეთი: შპს „ჰიგიენა 2009“.
 
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD).