მიმდინარე პროექტები
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „MEDHAUSE “;
დავალება: შპს „MEDHAUSE“-ში ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ჯანმრთელობის ცენტრი“;
დავალება: შპს „ჯანმრთელობის ცენტრში“ ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: 110 კვ ძაბვის ეგხ „იფარის“ №55-56 და №66 - №74 საყრდენებს შორის მონაკვეთების რეკონსტრუქციის პროექტი;
დამკვეთი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
დამფინანსებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
დავალება: სკრინინგის ანგარიშის მომზადება.

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზოლში მოქცეული მიწის ნაკვეთების აგეგმვა და უძრავი ქონების შეფასება; დამკვეთი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტოსისტემა“;
დამფინანსებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტოსისტემა“;
დავალება: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიმდინარე პროექტების

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა“;
დავალება: შპს „დავით აბულაძის ქართულ-იტალიურ კლინიკაში“ ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ინოვა ინვიტრო”;
დავალება: შპს „ინოვა ინვიტროში“ ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ბოხუას სახელობის კარდიოვსკულარული ცენტრი“;
დავალება: შპს „ბოხუას სახელობის კარდიოვსკულარული ცენტრში“ ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ინოვა“;
დავალება: შპს „ინოვაში“ ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „თბილისის ცენტრალური ლაბორატორია“;
დავალება: შპს „თბილისის ცენტრალურ ლაბორატორიაში“ ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;