მიმდინარე პროექტები
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: შპს „ყვარლის ბაგას“ რძის მწარმოებელი საწარმო.
დამკვეთი: შპს „ყვარლის ბაგა“.
დამფინანსებელი: შპს „ყვარლის ბაგა“.
დავალება: სკრინინგის ანგარიშის მომზადება.
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება.
დამკვეთი: შპს„ჯეორჯიან პროდაქტსი“.
დავალება: შპს „ჯეორჯიან პროდაქტს-“ში ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში აგურის ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;
დამფინანსებელი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ქ.ფოთში „ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი“;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;


კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში “ელექტროენერგიის გადაცემის და ვაჭრობის პროექტის ცენტრალური აზია-სამხრეთ აზია CASA -1000“ -ის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; 
დამკვეთი: სს «კუხისტონის“ რესპუბლიკური ფონდი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება.

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
დავალება:  შპს „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობაში“  ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.
ვრცლად: 2020 წლის 30 მარტს  შპს „გარდაბნის გამწმენდ ნაგბობასა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც  მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა:
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: ქ. ფოთში „ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“; 
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;

კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: „გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება  გზის შემდეგი მონაკვეთებისათვის: რუსთავი-წითელი ხიდი, სადახლო ალგეთი, თბილისი-საგარეჯო და საგარეჯო-ბაკურციხე.“
დამკვეთი: საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი.
 
კატეგორია - მიმდინარე პროექტები
პროექტი: „მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა „ფაზის ოილის“ მშენებლობა ყულევში“.
დამკვეთი: შპს. „ფაზის ოილი“.
დამფინანსებელი: საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები (IFC/WB).
დავალება: ტყებიის ტაქსაცია, გაფართოებული სატყეო ზონის აზომვითი ნახაზების დოკუმენტაციის და სკოპინგის