სკრინინგის ანგარიშის მომზადება ძაბვის ეგხ საყრდენებს შორის მონაკვეთების რეკონსტრუქციის პროექტის ფარგლებში
პროექტი: 110 კვ ძაბვის ეგხ „იფარის“ №55-56 და №66 - №74 საყრდენებს შორის მონაკვეთების რეკონსტრუქციის პროექტი;
დამკვეთი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
დამფინანსებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
დავალება: სკრინინგის ანგარიშის მომზადება.

;