საგამოცდო ლაბორატორია
საგამოცდო ლაბორატორია
 • სამუშაო ზონის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;   ვრცლად
 • ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ანალიზი;   ვრცლად
 • ხმაურის გავრცელების 3D მოდელირება;   ვრცლად
 • ვიბრაციის საბაზისო დონის გაზომვა და ანალიზი;   ვრცლად
 • წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა;   ვრცლად
 • ჰაერში მავნე ნივთიერებების კონცენტრაციის გაზომვა;   ვრცლად
 • ჰაერში მავნე ნივთიერებების გავრცელების 3D მოდელირება;   ვრცლად
 • განათებულობის გაზომვა;   ვრცლად
 • აეროგადაღება;   ვრცლად
 • ვიდეო ხაფანგით ცხოველების მონიტორინგი;   ვრცლად
 • წყალქვეშა ვიდეო ხაფანგით თევზების მონიტორინგი.   ვრცლად


;