დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: რძის მწარმოებელ საწარმო შპს „ყვარლის ბაგა“-სთვის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ანგრიშის შედგენა.
დამკვეთი: შპს „ყვარლის ბაგა“.
დამფინანსებელი: შპს „ყვარლის ბაგა“.
დავალება: ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის შედგენა.
პროექტი დასრულდა 2021 წ.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ახალქალაქის სოფ. ხოსპიოში მდებარე ასფალტის საწარმოში ხმაურის გაზომვა.
დამკვეთი: შპს „ჯავახავტოგზა“.
დამფინანსებელი: შპს „ჯავახავტოგზა“.
დავალება: ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი უწყვეტი ისტრუმენტალური გაზომვა (ხმაურის შედეგი ყოველ 1 წამში).
პროექტი დასრულდა 2021 წელს.

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ბოდორნაჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე კლიმატის ცვლილებასთან და ბიომრვალფეროვნებასთან დაკავშირებული შეფასებების და ანგარიშების მომზადება;
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“;
დავალება: კლიმატის ცვლილების რისკების სკრინინგი, კლიმატის ცვლილების ტენდენციების შეფასება და კლიმატის
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ახმეტა ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება;
დამკვეთი: შპს „გეოენერჯი“;
დამფინანსებელი: შპს „გეოენერჯი“;
დავალება: კლიმატის ცვლილების რისკების სკრინინგი, კლიმატის ცვლილების ტენდენციების შეფასება და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მომზადება.
პროექტი დასრულდა 2021 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ახმეტა ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე ბიომრვალფეროვნებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება;
დამკვეთი: შპს „გეოენერჯი“;
დამფინანსებელი: შპს „გეოენერჯი“;
დავალება: ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ანგარიშების, უცხო ინვაზიური სახეობების მართვის გეგმის და ეკოსისტემასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ანგარიშის მომზადება.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: კასლეთი 2 ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება;
დამკვეთი: შპს „კასლეთი 2“;
დამფინანსებელი: შპს „კასლეთი 2“;
დავალება: კლიმატის ცვლილების რისკების სკრინინგი, კლიმატის ცვლილების ტენდენციების შეფასება და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მომზადება.
პროექტი დასრულდა 2021 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: დებედა ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე ბიომრვალფეროვნებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება;
დამკვეთი: შპს „ჰიდრო ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „ჰიდრო ჯორჯია“;
დავალება: ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ანგარიშების, უცხო ინვაზიური სახეობების მართვის გეგმის და ეკოსისტემასთან დაკავშირებული ღონისძიებების ანგარიშის მომზადება.
პროექტი დასრულდა 2021 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: დებედა ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება;
დამკვეთი: შპს „ჰიდრო ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „ჰიდრო ჯორჯია“;
დავალება: კლიმატის ცვლილების რისკების სკრინინგი, კლიმატის ცვლილების ტენდენციების შეფასება და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მომზადება.
პროექტი დასრულდა 2021 წელს.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: მესტიაჭალა 1 და მესტიაჭალა 2 ჰიდროელექტროსადგურებზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება;
დამკვეთი: სს „სვანეთი ჰიდრო“;
დამფინანსებელი: სს „სვანეთი ჰიდრო“;
დავალება: კლიმატის ცვლილების რისკების სკრინინგი, კლიმატის ცვლილების ტენდენციების შეფასება და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მომზადება.
პროექტი დასრულდა 2021 წელს.