დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: „ბათუმი-ახალციხის ელექტროგადამცემი ხაზის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება.შპს „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს.
 
 
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: საჩხერის მინიციპალიტეტში 85მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის „იმერეთი-1“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.
 
დამკვეთი:   შპს „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“
 
დამფინანსებელი: შპს  „უსასრულო ენერგია“ 
 
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: მცხეთის მინიციპალიტეტში ძეგვის ლისის თემების ტერიტორიაზე სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ თბილისის ქარის ელექტროსადგურის 220კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.
 
დამკვეთი:   შპს „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“
 
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ კასპის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის, 110 კვ ეგხ-ის გაყვანის და 110 კვ ქვესადგურის განთავსების პროექტი.
 
დამკვეთი:   შპს „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“
 
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: „ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურეობის და საავტომობილო გვირაბის მშენებლობისთვის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება“.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: „თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპაიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა რეკონსტრუქციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო მომსახურეობა“.
 
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი:  „სამყურისწყალი 2 ჰესი“-ს მშენებლობა და ექსპლუატაცია.
დამკვეთი: შპს „ფერი“.
დამფინანსებელი: შპს „ფერი“.
დავალება: საექსპერტო დასკვნის მომზადება „სამყურისწყალი 2 ჰესი“-ს პროექტზე ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების,

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: „ტაჯიკეთში ვოსე-ხოვალინგის გზის რეაბილიტაციისა და #5 ხიდის და #6 ხიდის  რეკონსტრუქცია“.
 
დამკვეთი:  SMEC International Pty Ltd (ავსტრალია)
 
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: „მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა „ფაზის ოილის“ მშენებლობა ყულევში“.
 
დამკვეთი: შპს. „ფაზის ოილი“.