დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
ტრენინგი: 2022 წლის 20-23 იანვარს საერთაშორისო სერტიფიცირების ცენტრმა შპს “ეკო-სპექტრმა” ჩაატარა «GCT»-ის მიერ აკრედიტირებული ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის აუდიტორის/წამყვანი აუდიტორის ტრენინგის კურსები. ტრენინგის დამსწრეებზე გაიცა შესაბამისი საერთაშორისო სერტიფიკატები. სერტიფიკატის აუთენტურობის შემოწმება შესაძლებელია: www.gcerti.com
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ვიბრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა გუდაურის სამშენებლო ობიექტზე;
დამკვეთი: შპს „ვერტექსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ვერტექსი“;
დავალება: ვიბრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვა და კვლევის ანგარიშის შედგენა;
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიმდინარე და დასრულებული პროექტები;
დამკვეთი: შპს „რამბოლი“;
დამფინანსებელი: შპს „ენვაირონ კონსალტ სი-აი-ეს“;
დავალება: გარემოს დაცვის და სოციალური მენეჯმენტის სისტემების კორპორატიული აუდიტის (ESMS) და გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების შესაბამისობის აუდიტის ჩატარება.

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: შპს „ყვარლის ბაგას“ რძის მწარმოებელი საწარმო;
დამკვეთი: შპს „ყვარლის ბაგა“;
დამფინანსებელი: შპს „ყვარლის ბაგა“;
დავალება: სკრინინგის ანგარიშის მომზადება.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: რძის მწარმოებელ საწარმო შპს „ყვარლის ბაგა“-სთვის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ანგრიშის შედგენა;
დამკვეთი: შპს „ყვარლის ბაგა“';
დამფინანსებელი: შპს „ყვარლის ბაგა“;
დავალება: ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის შედგენა;
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში აგურის ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;
დამფინანსებელი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;
დავალება: პროექტის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება, საჯარო საკონსულტაციო განხილვის ორგანიზება და ჩატარება;
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში “ელექტროენერგიის გადაცემის და ვაჭრობის პროექტის ცენტრალური აზია-სამხრეთ აზია CASA -1000“ -ის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; 
დამკვეთი: სს «კუხისტონის“ რესპუბლიკური ფონდი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა მარნეულში;
დამკვეთი: შპს „ინსი“;
დამფინანსებელი: შპს „ინსი“;
დავალება: ხმაურის, ვიბრაციის, ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვა.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობა;
დამკვეთი: შპს „ვმკ კონსტრაქშენი“;
დამფინანსებელი: შპს „ვმკ კონსტრაქშენი“;
დავალება: საკონსულტაციო მომსახურება გარემოს დაცვით, სოციალურ, პროფესიული ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.