დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: შპს „ყვარლის ბაგას“ რძის მწარმოებელი საწარმო;
დამკვეთი: შპს „ყვარლის ბაგა“;
დამფინანსებელი: შპს „ყვარლის ბაგა“;
დავალება: სკრინინგის ანგარიშის მომზადება.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: რძის მწარმოებელ საწარმო შპს „ყვარლის ბაგა“-სთვის ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ანგრიშის შედგენა;
დამკვეთი: შპს „ყვარლის ბაგა“';
დამფინანსებელი: შპს „ყვარლის ბაგა“;
დავალება: ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიშის შედგენა;
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში აგურის ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;
დამფინანსებელი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;
დავალება: პროექტის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება, საჯარო საკონსულტაციო განხილვის ორგანიზება და ჩატარება;
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ტაჯიკეთის რესპუბლიკაში “ელექტროენერგიის გადაცემის და ვაჭრობის პროექტის ცენტრალური აზია-სამხრეთ აზია CASA -1000“ -ის ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; 
დამკვეთი: სს «კუხისტონის“ რესპუბლიკური ფონდი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობა;
დამკვეთი: შპს „ვმკ კონსტრაქშენი“;
დამფინანსებელი: შპს „ვმკ კონსტრაქშენი“;
დავალება: საკონსულტაციო მომსახურება გარემოს დაცვით, სოციალურ, პროფესიული ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: დიდ აჭარის რეზერვუარის მიმდებარე ტერიტორიაზე ხმაურის გაზომვა;
დამკვეთი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია“;
დავალება: ხმაურის ინსტრუმენტალური გაზომვა და ანგარიშის შედგენა.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ახალქალაქის სოფ. ხოსპიოში მდებარე ასფალტის საწარმოში ხმაურის გაზომვა;
დამკვეთი: შპს „ჯავახავტოგზა“;
დამფინანსებელი: შპს „ჯავახავტოგზა“;
დავალება: ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი უწყვეტი ისტრუმენტალური გაზომვა (ხმაურის შედეგი ყოველ 1 წამში);
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ბოდორნაჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე კლიმატის ცვლილებასთან და ბიომრვალფეროვნებასთან დაკავშირებული შეფასებების და ანგარიშების მომზადება;
დამკვეთი: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“;
დავალება: კლიმატის ცვლილების რისკების სკრინინგი, კლიმატის ცვლილების ტენდენციების შეფასება და კლიმატის
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ახმეტა ჰესის ჰიდროელექტროსადგურზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება;
დამკვეთი: შპს „გეოენერჯი“;
დამფინანსებელი: შპს „გეოენერჯი“;
დავალება: კლიმატის ცვლილების რისკების სკრინინგი, კლიმატის ცვლილების ტენდენციების შეფასება და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.