დასრულებული პროექტები
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: ქალაქ თბილისში დიღმის ჭალების დასასვენებელი პარკის მოწყობის პროექტი;
დამკვეთი: ააიპ „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი “;
დამფინანსებელი: ააიპ „კავკასიის რეგიონული გარემოსდაცვითი ცენტრი “;
დავალება: ხმაურის საბაზისო დონის 24 საათიანი უწყვეტი ისტრუმენტალური გაზომვა და ჰაერში არაორგანული მტვრის,
აზოტის დიოქსიდის, გოგირდის დიოქსიდის, ნახშირბადის მონოქსიდის და
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯიას“ რუსთავის ქარხნის ძაბვის ქვესადგურის რეკონსტრუქცია;
დამკვეთი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დავალება: სკრინინგის ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2020 წელს.


კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: “ნენსკრა ჰესის“ მშენებლობის პოექტის ფარგლებში მშენებლობის პროცესში მექანიკური ვიბრაციისა და ხმაურის ზემოქმედების დონის გაზომვა, ჰაერში მტვრის კონცენტრაციის დადგენა;
დამკვეთი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“;
დამფინანსებელი: შპს „ქართული სამშენებლო კონსორციუმი“;

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: საჩხერის მინიციპალიტეტში 85მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის „იმერეთი-1“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი:   შპს „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“;
დამფინანსებელი: შპს  „უსასრულო ენერგია“ ;
დავალება: ხმაურის მოდელირება;
პროექტი დასრულდა: 2020 წელს.

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: მცხეთის მინიციპალიტეტში ძეგვის ლისის თემების ტერიტორიაზე სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ თბილისის ქარის ელექტროსადგურის 220კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი:   შპს „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“;

კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: სს „კავკასიის ქარის კომპანიის“ კასპის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის, 110 კვ ეგხ-ის გაყვანის და 110 კვ ქვესადგურის განთავსების პროექტი;
დამკვეთი:   შპს „დაბლიუიჯი ენვი კონსალტინგი“;
დამფინანსებელი: სს „კავკასიის ქარის კომპანია“ ;
დავალება: ხმაურის მოდელირება;  
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: „მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა აჭარის ავტონომიურ რესპულიკაში“;
დამკვეთი: შპს „ჰიგიენა 2009“;
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD);
დავალება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ცეცხლაურში ნაგავსაყრელი პოლიგონის საარსებო გარემოს აღდგენისა
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი:  „სამყურისწყალი 2 ჰესი“-ს მშენებლობა და ექსპლუატაცია;
დამკვეთი: შპს „ფერი“;
დამფინანსებელი: შპს „ფერი“;
დავალება: საექსპერტო დასკვნის მომზადება „სამყურისწყალი 2 ჰესი“-ს პროექტზე ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების,
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, სამშენებლო პროექტისა და ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისსაქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობის თაობაზე;
კატეგორია - დასრულებული პროექტები
პროექტი: „ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურეობის და საავტომობილო გვირაბის მშენებლობისთვის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება“;