ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO9001:2015 სერტიფიცირება შპს „დავით აბულაძის ქართულ-იტალიურ კლინიკაში“
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „დავით აბულაძის ქართულ-იტალიური კლინიკა“;
დავალება: შპს „დავით აბულაძის ქართულ-იტალიურ კლინიკაში“ ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;

ვრცლად: 2023 წლის 5 მაისს შპს „დავით აბულაძის ქართულ-იტალიურ კლინიკასა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა:
1. სერტიფიცირებისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება;
2. ორეტაპიანი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება;
3. აუდიტის ანგარიშის მომზადება;
4. საერთაშორისო სერტიფიკატის გაცემა;
5. ორი საზედამხედველო აუდიტის ჩატარება, რომელთაგან პირველი ეტაპი ტარდება სერტიფიკატის გაცემიდან ერთი წლის შემდეგ, ხოლო მეორე ეტაპი - სერტიფიკატის გაცემიდან ორი წლის შემდეგ.
;