წყალქვეშა ვიდეო ხაფანგით თევზების მონიტორინგი
წყალქვეშა ვიდეო ხაფანგით თევზების მონიტორინგი
წყალქვეშა ვიდეო ხაფანგით თევზების მონიტორინგი
ჩვენი გამოცდილება

შპს. „ეკო-სპექტრის“ გუნდს გააჩნია მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილება წყალქვეშა ვიდეო ხაფანგით თევზების მონიტორინგის სფეროში. კომპანიას ჩატარებული აქვს მონიტორინგის სამუშაოები როგორც სახელმწიფო სტრუქტურების, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების დაკვეთით (აზიის განვითარების ბანკი, ევროპის ინვესტირების ბანკი, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი, მსოფლიო ბანკი და ა.შ.).

როდის არის საჭირო ვიდეო ხაფანგით თევზების მონიტორიგნი?

  • თევზებზე დაკვირვების მიზნით;
  • თევზების გადაადგილების მარშრუტის დასადგენად;
  • თევზების სახეობების და რაოდენობის დასადგენად კონკრეტულ მონაკვეთზე;
  • თევზების საცხოვრებელი არეალის შესასწავლად;
  • გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებისას;
  • ფიზიკური და იურიდიული პირების მოთხოვნის შემთხვევაში.
alt
ჩვენი მომსახურების სახეები:
  • თევზების მონიტორინგი ზღვაში; 
  • თევზების მონიტორინგი მდინარეებში;
  • თევზების მონიტორინგი წყალსატევებსა და ხელოვნურ აუზებში;
  • თევზების მონიტორინგი ზედაპირულ წყლებში.

ვიდეო ხაფანგით თევზების მონიტორინგის მეთოდოლოგია და ტექნიკური საშუალებები

თევზების მონიტორინგისთვის გამოიყენება ამერიკული წარმოების აპარატი. აპარატს შეუძლია 100 მეტრის სიღრმეზე აწარმოოს გადაღებები. შესაძლებელია მხოლოდ ფოტო გადაღება. გადაღება წარმოებს თევზის მიერ კამერის ხედვის არეალში მოხვედრისას. გადაღება შესაძლებელია წყლის სიმღვრივის მისაღები დონის პირობებში. აპარატს გააჩნია გადაღების დროითი შტამპის დასმის ფუნქცია.

თევზების მონიტორინგის მომსახურების შესრულების დრო და ღირებულება

მომსახურების დრო და ღირებულება განისაზღვრება ინდივიდუალურად, შეკვეთის სირთულის, მასშტაბის, მახასიათებლების და გარემო პირობების შესაბამისად.

;