განსახლების და სოციალური კვლევის საკონსულტაციო მომსახურება
განსახლების და სოციალური კვლევის საკონსულტაციო მომსახურება
  • განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო-დოკუმენტის მომზადება;
  • მიწის შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება;
  • მოსახლეობის აღწერა და დეტალური აზომვითი კვლევა;
  • სოციალური კვლევის ჩატარება;
  • გენდერული გეგმის მომზადება;
  • უძრავი და მოძრავი ქონების შეფასება;
  • განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შესრულების შესაბამისობის მონიტორინგი;
  • სოციალურ სფეროში იურიდიული მომსახურება.


;