გარემოს დაცვა
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: 110 კვ ძაბვის ეგხ „იფარის“ №55-56 და №66 - №74 საყრდენებს შორის მონაკვეთების რეკონსტრუქციის პროექტი;
დამკვეთი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
დამფინანსებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
დავალება: სკრინინგის ანგარიშის მომზადება.


კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: უზბეკეთის რესპუბლიკაში «მეცხოველეობის წარმოებისა და გასაღების ჯაჭვის განვითარების პროექტი»;
დამკვეთი: უზბეკეთის რესპუბლიკის ვეტერინარიისა და მეცხოველეობის განვითარების სახელმწიფო კომიტეტი;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (აგბ);
დავალება: გარემოსდაცვითი და სოციალური აუდიტების ჩატარება, შედეგების ანალიზი და შეფასება,
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: “არალის ზღვის ჩრდილოეთი ნაწილის რეგიონალური განვითარება და აღდგენა”;
დამკვეთი: ყაზახეთის ეკოლოგიის, გეოლოგიის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ჰიდრომელიორაციის და წყლის რესურსების დეპარტამენტი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: ა) გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასება;

კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: თბილისი- საგარეჯოს გზის მშენებლობა;
დამკვეთი: „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დამფინანსებელი: შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დავალება: გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება.

კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: ფოთის ხიდისა და მისასვლელი გზების მშენებლობა;
დამკვეთი: ამხანაგობა „მირბუდ-სიესი“;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი;
დავალება: გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება.

კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: ბაკურციხე - წნორის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობა;
დამკვეთი: „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დამფინანსებელი: „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალი“;
დავალება: გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება.


კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტის შემუშავება რუსთავის ცემენტის ქარხანაში;
დამკვეთი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დავალება: ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიმდინარე და დასრულებული პროექტები;
დამკვეთი: შპს „რამბოლი“;
დამფინანსებელი: შპს „ენვაირონ კონსალტ სი-აი-ეს“;
დავალება: გარემოს დაცვის და სოციალური მენეჯმენტის სისტემების კორპორატიული

კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: სადახლო-ბაგრატაშენის ხიდის მშენებლობა;
დამკვეთი: შპს „ვმკ კონსტრაქშენი“;
დამფინანსებელი: შპს „ვმკ კონსტრაქშენი“;
დავალება: საკონსულტაციო მომსახურება გარემოს დაცვით, სოციალურ, პროფესიული ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.