გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო მომსახურება
პროექტი: “არალის ზღვის ჩრდილოეთი ნაწილის რეგიონალური განვითარება და აღდგენა”;
დამკვეთი: ყაზახეთის ეკოლოგიის, გეოლოგიის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს ჰიდრომელიორაციის და წყლის რესურსების დეპარტამენტი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: ა) გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასება;

               ბ) დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების გეგმის შედგენა;
               გ) პროექტისთვის განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება;
               დ) გარემოსდაცვითი შეფასების ჩატარება ყაზახეთის გარემოსდაცვით კოდექსთან შესაბამისობაში.
;