გარემოს დაცვა
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „ბათუმი-ახალციხის ელექტროგადამცემი ხაზის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება“. შპს „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს.
დამკვეთი:  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  „სამყურისწყალი 2 ჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია;
დამკვეთი: შპს „ფერი“;
დამფინანსებელი: შპს „ფერი“;
დავალება: საექსპერტო დასკვნის მომზადება „სამყურისწყალი 2 ჰესის“ პროექტზე ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, სამშენებლო პროექტისა და
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა „ფაზის ოილის“ მშენებლობა ყულევში“;
დამკვეთი: შპს. „ფაზის ოილი“;
დამფინანსებელი: საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები (IFC/WB); დავალება: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  ნარჩენი წყლის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა დაბა ანაკლიაში;
დავალება:  პროექტის დახურვის გარემოსდაცვითი აუდიტის ჩატარება პროექტისათვის ნარჩენი წყლის გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა დაბა ანაკლიაში;
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „მარშალ გელოვანის გამზირის და მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს კვეთაზე საგზაო კვანძის მშენებლობის პროექტი“;
დამკვეთი: Dohwa Engineering Co;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (აგბ);
დავალება: გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება; საჯარო განხილვების ჩატარება აგბ-ს მოთხოვნების შესაბამისად;
პროექტი დასრულდა: 2019  წელს.
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  „Georgian Manganes LLS“-ის არსებული გარემოსდაცვითი და უსაფრთხოების სისტემების ეფექტურობა“;
დამკვეთი: “Ramboll”  Ltd (UK);
დამფინანსებელი: „Georgian Manganes LLS“;
დავალება: Georgian Manganes LLS-ის მიერ გარემოსდაცვით სფეროში შემუშავებული შემარბილებელი ღონისძიებების ანალიზი და მათზე გაწეული ხარჯების ეფექტურობის შეფასება;
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „აგურის ქარხნის მშენებლობა კასპის მუნიციპალეტეტში, სოფელ მეტეხში“;
დამკვეთი: შპს „კერამიკა ელ ტორიენტე“;
დამფინანსებელი:Ceramicas El Torrente LTD“ და საქართველოს საპარტნიორო ფონდი;
დავალება: სკოპინგის განცხადების მომზადება პროექტისათვის;
პროექტი დასრულდა: 2018 წლის 29 ნოემბერს.
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: ქ. თბილისში  ნარჩენების გადამამუშავებელი ქარხნის მშენებლობა „კა დე ვე ტექნოლოგიის“ გამოყენებით;
დამკვეთი: შპს „კა დე ვე ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია (IFC);
დავალება:  ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის (ბსგზშ) და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმების მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2017 წლის 10 დეკმბერს.
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
გაპროექტი:  “წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთება თბილისის მეტროს განახლებისათვის“. (შპს „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს შპს „სპექტრუმ კონსალტინგის“ ქვეკონტრაქტორს);
დამკვეთი: თბილისის სატრანსპორტო კომპანია;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი და KfW;
დავალება: გარემოსდაცვითი, სოციალური, განსახლების და