გარემოს დაცვა
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: გორის ქარის ელექტროსადგურზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება; დამკვეთი: შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“;
დამფინანსებელი: შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“;
დავალება: კლიმატის ცვლილების რისკების სკრინინგი, კლიმატის ცვლილების ტენდენციების შეფასება და კლიმატის ცვლილების შეფასების ანგარიშის მომზადება;
პროექტი დასრულდა: 2020 წელს.
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: გორის ქარის ელექტროსადგურზე ბიომრვალფეროვნებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება; დამკვეთი: შპს „ქართლის ქარის ელექტროსადგური“;
დამფინანსებელი: შპს „ ქართლის ქარის ელექტროსადგური“;
დავალება: ბიომრავალფეროვნების მონიტორინგის ანგარიშების, უცხო ინვაზიური სახეობების მართვის გეგმის და ეკოსისტემასთან დაკავშირებული შემარბილებელი ღონისძიებების ანგარიშის მომზადება;
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: კასპის მუნიციპალიტეტში აგურის ქარხნის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;
დამფინანსებელი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე+“;
დავალება: პროექტის ფარგლებში გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტის მომზადება, საჯარო საკონსულტაციო
განხილვის ორგანიზება და ჩატარება;კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: ქ.ფოთში „ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი“;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;

კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: ქ. ფოთში „ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური თანამედროვე ნავსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;
დამკვეთი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დამფინანსებელი: სს კორპორაცია „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“;
დავალება: პროექტის ფარგლებში სკოპინგის ანგარიშისა და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტების
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი:  საკონსულტაციო მომსახურება - გარემოსდაცვითი და სოციალური დაცვის მართვის სისტემის (ESMS)  შესაბამისობა საკანონმდებლო მოთხოვნებთან, ტრენინგების ჩატარება გარემოსდაცვითი და სოციალური სკრინინგის ჩატარებასა და ქვეპროექტების მონიტორინგზე”;
დამკვეთი: უზბეკეთის აგროსამრეწველო და სურსათის უვნებლობის სფეროში პროექტების განხორციელების სააგენტო (UZAIFSA);
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (აგბ);
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „გარემოსდაცვითი და სოციალური ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება  გზის შემდეგი მონაკვეთებისათვის: რუსთავი-წითელი ხიდი, სადახლო ალგეთი, თბილისი-საგარეჯო და საგარეჯო-ბაკურციხე“;
დამკვეთი: საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი;
დამფინანსებელი: ევროპის საინვესტიციო ბანკი (EIB);


კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „მსუბუქი ნედლი ნავთობის გადამამუშავებელი ქარხანა „ფაზის ოილის“ მშენებლობა ყულევში“;
დამკვეთი: შპს. „ფაზის ოილი“;
დამფინანსებელი: საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები (IFC/WB);
დავალება: ტყებიის ტაქსაცია, გაფართოებული სატყეო ზონის აზომვითი ნახაზების დოკუმენტაციის და სკოპინგის ანგარიშის მომზადება.
 
კატეგორია - გარემოს დაცვა
პროექტი: „მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების მართვა აჭარის ავტონომიურ რესპულიკაში“;
დამკვეთი: შპს „ჰიგიენა 2009“;
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD);
დავალება: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ცეცხლაურში ნაგავსაყრელი პოლიგონის საარსებო გარემოს აღდგენისა და განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება და  განხორციელება;