გარემოსდაცვითი და სოციალური აუდიტები
პროექტი: უზბეკეთის რესპუბლიკაში «მეცხოველეობის წარმოებისა და გასაღების ჯაჭვის განვითარების პროექტი»;
დამკვეთი: უზბეკეთის რესპუბლიკის ვეტერინარიისა და მეცხოველეობის განვითარების სახელმწიფო კომიტეტი;
დამფინანსებელი: აზიის განვითარების ბანკი (აგბ);
დავალება: გარემოსდაცვითი და სოციალური აუდიტების ჩატარება, შედეგების ანალიზი და შეფასება,
შეუსაბამობების განსაზღვრა და ქვეპროეტების განხორციელებაში ჩართული კომპანიების თანამშრომელებისთვის ტრენინგების ჩატარება.
;