ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO9001:2015 სერტიფიცირება შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „თბილისის ცენტრალური საავადმყოფო“;
დავალება: შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო
სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
ვრცლად: 2022 წლის 17 იანვარს შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა:
1. ორეტაპიანი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება;
2. აუდიტის ანგარიშის მომზადება;
3. საერთაშორისო სერტიფიკატის გაცემა;
4. ორი საზედამხედველო აუდიტის ჩატარება, რომელთაგან პირველი ეტაპი ტარდება სერტიფიკატის გაცემიდან ერთი წლის შემდეგ, ხოლო მეორე ეტაპი - სერტიფიკატის გაცემიდან ორი წლის შემდეგ.
;