ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO9001:2015 სერტიფიცირება შპს „ნეოლაბში“
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ნეოლაბი“;
დავალება: შპს „ნეოლაბში“ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
ვრცლად: 2021 წლის 1 სექტემბერს შპს „ნეოლაბსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა:
1. ორეტაპიანი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება;
2. აუდიტის ანგარიშის მომზადება;
3. საერთაშორისო სერტიფიკატის გაცემა;
4. ორი საზედამხედველო აუდიტის ჩატარება, რომელთაგან პირველი ეტაპი ტარდება სერტიფიკატის გაცემიდან ერთი წლის შემდეგ, ხოლო მეორე ეტაპი - სერტიფიკატის გაცემიდან ორი წლის შემდეგ.
;