საერთაშორისო სერტიფიცირება სს „ქართული ფილმისთვის“ ISO 9001:2015
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: სს „ქართული ფილმი“;
დავალება:  სს „ქართული ფილმისთვის“ ISO 9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით. 2017 წლის 28 აგვისტოს  სს „ქართულ ფილმსა“  და
შპს „ეკო-სპექტრს“შორის გაფორმდა ხელშეკრულება 3 წლიან მომსახურეობაზე,რომლის თანახმადაც შპს „ეკო-სპექტრმა,“ როგორც ქვეკონტრაქტომა, უნდა განახორციელოს  შემდეგი აქტივობები:
 
• ყოველწლიური აუდიტის ჩატარება;
• აუდიტის ანგარიშის მომზადება;
• სერთიფიკატის გაცემა;
 
პირველ წელს, სერტიფიკატის გაცემამდე, ჩატარდა ორეტაპიანი მასერტიფიცირებელი აუდიტი. პირველი სერტიფიკატის გაცემიდან ერთი წლის შემდეგ ჩატარდა საზედამხედველო აუდიტი, ხოლო გაცემიდან მეორე წელს ჩატარდება კიდევ ერთი საზედამხედველო აუდიტი. 
;