საერთაშორისო სერტიფიცირება „მსოფლიოს გამოცდილება საქართველოსთვის“ ISO 9001:2008
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“;
დავალება:  ფონდი „მსოფლიოს გამოცდილება საქართველოსთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;
2009 წელს  ფონდთან „მსოფლიოს გამოცდილება საქართველოსთვის“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება 1 წლიან მომსახურეობაზე,რომლის თანახმადაც შპს „ეკო-სპექტრმა,“ როგორც ქვეკონტრაქტომა, განახორციელა  შემდეგი აქტივობები:
 
1. ორეტაპიანი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება;
 
2. აუდიტის ანგარიშის მომზადება;
 
3. სერთიფიკატის გაცემა.
 
;