საერთაშორისო სერტიფიცირება შპს „ეკოლოგიასთვის“ ISO 9001:2008
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ეკოლოგია“;
დავალება:  შპს „ეკოლოგიასთვის“ ISO 9001:2008 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების  მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით.2009 წელს  შპს „ეკოლოგიასა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება 1 წლიან
მომსახურეობაზე, რომლის თანახმადაც შპს „ეკო-სპექტრმა,“ როგორც ქვეკონტრაქტომა, განახორციელა  შემდეგი აქტივობები:
1. ორეტაპიანი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება;
2. აუდიტის ანგარიშის მომზადება;
3. სერთიფიკატის გაცემა.
;