ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტის შემუშავება რუსთავის ცემენტის ქარხანაში
პროექტი: ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტის შემუშავება რუსთავის ცემენტის ქარხანაში;
დამკვეთი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დამფინანსებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“;
დავალება: ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები
გაფრქვევის ნორმების პროექტის შემუშავება და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან შეთანხმება.
;