გარმოს დაცვის და სოციალური მენეჯმენტის სისტემების კორპორატიული აუდიტის და გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების შესაბამისობის აუდიტის ჩატარება
პროექტი: სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიმდინარე და დასრულებული პროექტები;
დამკვეთი: შპს „რამბოლი“;
დამფინანსებელი: შპს „ენვაირონ კონსალტ სი-აი-ეს“;
დავალება: გარემოს დაცვის და სოციალური მენეჯმენტის სისტემების კორპორატიული

აუდიტის (ESMS) და გარემოს დაცვის და სოციალური საკითხების შესაბამისობის აუდიტის ჩატარება. კერძოდ:
• გარემოს დაცვის, სოციალური სფეროს და ტექნიკური უსაფრთხოების სისტემების მიმოხილვა;
• დამკვეთის მიერ მოწვეული კონსულტანტებისთვის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ ობიექტებზე აუდიტის ორგანიზება და მხარდაჭერა;
• შეუსაბამობების ანგარიშის შედგენა და მაკორექტირებელი ქმედებების დაგეგმვა;
• შემაჯამებელი ანგარიშის შედგენის მხარდაჭერა.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
;