სკრინინგის ანგარიშის მომზადება შპს „ყვარლის ბაგას“ რძის მწარმოებელი საწარმოსთვის
პროექტი: შპს „ყვარლის ბაგას“ რძის მწარმოებელი საწარმო;
დამკვეთი: შპს „ყვარლის ბაგა“;
დამფინანსებელი: შპს „ყვარლის ბაგა“;
დავალება: სკრინინგის ანგარიშის მომზადება.
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.

;