„ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურეობის და საავტომობილო გვირაბის მშენებლობისთვის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება“.
პროექტი: „ლენტეხის და მესტიის მუნიციპალიტეტების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის სამუშაოებისთვის საჭირო საპროექტო მომსახურეობის და საავტომობილო გვირაბის მშენებლობისთვის საჭირო ტექნიკურ-ეკონომიკური დასაბუთების მომზადება“;
 
დამკვეთი: სს „ინსტიტუტი იგჰ“, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს საგზაო დეპარტამენტი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; ახალი საკადასტრო რუკების მომზადება; დანაკარგების მატრიქსის მომზადება; სოციალური კვლევის ჩატარება; საჯარო კონსულტაციების მოწყობა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის;
პროექტი დასრულდა: 2019 წლის 7 ოქტომბერს.
 
;