„თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპაიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა რეკონსტრუქციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო მომსახურეობა“.
პროექტი: „თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპაიტეტების ტერიტორიებზე გამავალი სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მშენებლობა რეკონსტრუქციისათვის საჭირო სამუშაოების საპროექტო მომსახურეობა“;
დამკვეთი: სს „ინსტიტუტი იგჰ“, სააქციო საზოგადოება სამოქალაქო მშენებლობის კვლევებისა და განვითარების საკითხებში;განმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;
დამფინანსებელი: მსოფლიო ბანკი;
დავალება:  განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; ახალი საკადასტრო რუკების მომზადება; დანაკარგების მატრიქსის მომზადება; სოციალური კვლევის ჩატარება; საჯარო კონსულტაციების მოწყობა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის;
პროექტი დასრულდა: 2019 წლის 7 ოქტომბერს.
;