„ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან მისასვლელი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა“.
პროექტი: „ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან მისასვლელი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობა“;
 
დამკვეთი: შპს “თბილისი ჯგუფი”;
 
დამფინანსებელი: სს “საქართველოს რკინიგზა“;
 
დავალება: განსახლების სამოქმედო გეგმის მომზადება; ახალი საკადასტრო რუკების მომზადება; დანაკარგების მატრიქსის მომზადება; სოციალური კვლევის ჩატარება; საჯარო კონსულტაციების მოწყობა ყველა დაინტერესებული მხარისთვის;
პროექტი დასრულდა: 2017 წლის 19 დეკემბერს.
;