„ჯვარი-ხორგას მაღალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა“
პროექტი: „ჯვარი-ხორგას მაღალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა“. (შპს. „ეკო-სპექტრი“ წარმოადგენს ფონდი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის“ ქვეკონტრაქტორს);
დამკვეთი: სსიპ „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“;
დამფინანსებელი: ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი (EBRD);
დავალება: ჯვარი-ხორგას მაღალი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის საპროექტო დერეფანში მოქცეული მიწის

შესყიდვისა და განსახლების სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაცია (საქართველო);
პროექტი დასრულდა: 2021 წელს.
;