პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრში“
2023 წლის 25 იანვარს შპს „ბოხუას სახელობის კარდიოვასკულარული ცენტრში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის მიერ ჩატარდა პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტი. მასერტიფიცირებელი აუდიტის პირველ ეტაპზე მხარეთა მიერ განსახილველ საკითხებს წარმოადგენდა საერთაშორისო სტანდარტის - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ძირითადი მიდგომები და ის სტრუქტურა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ორგანიზაციის საქმიანობის წარმართვა.
მასერტიფიცირებელი აუდიტების რაოდენობა პირველ ეტაპზე შეადგენს 3 დღეს.
;