პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „თბილისის ცენტრალურ ლაბორატორიაში“
2023 წლის 23 იანვარს შპს „თბილისის ცენტრალურ ლაბორატორიაში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის მიერ ჩატარდა პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტი. მასერტიფიცირებელი აუდიტის პირველ ეტაპზე მხარეთა მიერ განსახილველ საკითხებს წარმოადგენდა საერთაშორისო სტანდარტის - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ძირითადი მიდგომები და ის სტრუქტურა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ორგანიზაციის საქმიანობის წარმართვა.
მასერტიფიცირებელი აუდიტების რაოდენობა პირველ ეტაპზე შეადგენს 2 დღეს.
;