გარემოსდაცვითი და სოციალური აუდიტები
უზბეკეთის რესპუბლიკის ვეტერინარიისა და მეცხოველეობის განვითარების სახელმწიფო კომიტეტთან გაფორმებული ხელშეკრულების, «მეცხოველეობის წარმოებისა და გასაღების ჯაჭვის განვითარების პროექტის» ფარგლებში, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლებმა ჩაატარეს პროექტის ფარგლებში დაფინანსებული 60 ქვეპროექტის გარემოსდაცვითი და სოციალური აუდიტები. აუდიტების შედეგების ანალიზის და შეფასების შემდეგ, განისაზღვრა შეუსაბამობები და შემუშავდა ქვეპროექტების განხორციელებაში ჩართული კომპანიების
თანამშრომელებისთვის ტრენინგების მოდული.
;