პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“
მიმდინარე წლის 2 სექტემბერს შპს „თბილისის ცენტრალურ საავადმყოფოში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის მიერ ჩატარდა პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტი. მასერტიფიცირებელი აუდიტის პირველ ეტაპზე მხარეთა მიერ განსახილველ საკითხებს წარმოადგენდა საერთაშორისო სტანდარტის - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ძირითადი მიდგომები და ის სტრუქტურა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ორგანიზაციის საქმიანობის წარმართვა.
მასერტიფიცირებელი აუდიტების რაოდენობა პირველ ეტაპზე შეადგენს 3 დღეს.
;