გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა
შპს „ქართულ სამშენებლო ჯგუფთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე, კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აგარაში, საბავშვო ბაღის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში, ჩაატარეს გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა გარემოს მახასიათებლების ფონური დონის დადგენის მიზნით.;