ვიბრაციის გაზომვა, ხმაურის გაზომვა და ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებების გაზომვა მარნეულში საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ინსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე მარნეულში საკანალიზაციო წყლის გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს მორიგი ხმაურის, ვიბრაციის და ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამბინძურებლების ინსტრუმენტალური გაზომვა სამშენებლო უბნის
და უახლოესი დასახლებული შენობის ტერიტორიაზე.
;