გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა სოფელ ბოდბესა და სოფელ ჭიაურში საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ინსტალთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ ბოდბესა და ჭიაურში ჩაატარეს ხმაურის, ვიბრაციის და ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამბინძურებლების ინსტრუმენტალური გაზომვა, ნიადაგის სინჯების აღება მძიმე მეტალების კონცენტრაციის განსაზღვრის მიზნით სამშენებლო უბნის და უახლოესი
დასახლებული შენობის ტერიტორიაზე.
;