სამუშაო ზონის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა „ხრამჰესი 1“ და „ხრამჰესი 2“-ის ჰიდროელექტროსადგურებზე
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“-თან გაფორმებული ხელშეკრულებების საფუძველზე ჩაატარეს ხმაურის და ვიბრაციის ინსტრუმენტალური გაზომვები ჰიდროელექტროსადგურების „ხრამჰესი 1“ და „ხრამჰესი 2“ სამუშაო ზონებში.;