ვიბრაციის გაზომვა, ხმაურის გაზომვა, აზოტის დიოქსიდის, ნახშირბადის მონოქსიდის, გოგირდის დიოქსიდის და მტვერის (pm2.5 და pm10) გაზომვა საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ქართულ სამშენებლო ჯგუფთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე საბავშვო ბაღების მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სოფელ სუფსაში, ნიგვზიანსა და დიდ ჭყონში ჩაატარეს ხმაურის ფონური დონის, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის, ჰაერის დამაბინძურებელი მავნე
ნივთიერებების და ჰაერში შეწონილი წვრილდისპერსიული მყარი ნაწილაკების გაზომვა დამკვეთის მიერ მითითებულ ტერიტორიებზე.
;