გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა სხალთაჰესის ოპერირების ადგილებზე
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძელზე ჩაატარეს ხმაურის, ვიბრაციის, ტემპერატურის, ტენიანობის და განათებულობის ინსტრუმენტული გაზომვა სხალთაჰესის ოპერირების ადგილებზე.
;