გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა „ბაკურციხე - წნორის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის“ ფარგლებში
კომპანია „ეკო-სპქეტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა შპს „ჩინეთის გზისა და ხიდების კორპორაციის საქართველოს ფილიალის“ ბაკურციხე - წნორის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში ჩაატარეს საპროექტო გზის მიმდებარედ არსებულ შენობებში ხმაურის, ვიბრაციის და ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა დონეების 24 საათიანი ინსტრუმენტული გაზომვა. საერთო ჯამში, ხმაურის საზომი
აპარატი დამონტაჟდა საპროექტო გზის მიმდებარედ არსებულ 5 ლოკაციაზე, ვიბრაციის საზომი აპარატი - 3 ლოკაციაზე, ხოლო ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა კონცენტრაციის საზომი აპარატი - 1 ლოკაციაზე.
;