პირველი საზედამხედველო აუდიტის ჩატარება შპს „გარდაბნის გამწმენდ ნაგებობაში“ ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მენეჯმენტის სისტემების სერტიფიცირების პროექტის ფარგლებში
მიმდინარე წლის 15 მარტს კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის წარმომადგენლებმა კომპანია „გარდაბნის გამწმენდი ნაგებობის“ საიტზე ჩაატარეს ყოველწლიური პირველი საზედამხედველო აუდიტი. ყოველწლიური საზედამხედველო აუდიტის ფარგლებში განიხილეს კომპანიაში არსებული დოკუმენტების საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა და
განისაზღვრა შემდგომი წლის მე-II-ე საზედამხედველო აუდიტის ჩატარების პერიოდი.
;