გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა
კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა „მარნეულის წყალგამწმენდი ნაგებობის მშენებლობის პროექტის“ ფარგლებში ჩაატარეს მორიგი გაზომვითი სამუშაოები გარემოს ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენის მიზნით.


;