პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება კლინიკა „ნეოლაბში“
მიმდინარე წლის 22 ოქტომბერს კლინიკა „ნეოლაბში“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის მიერ ჩატარდა პირველი მასერტიფიცირებელი აუდიტი. მასერტიფიცირებელი აუდიტის პირველ ეტაპზე მხარეთა მიერ განსახილველ საკითხებს წარმოადგენდა საერთაშორისო სტანდარტის - ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ძირითადი მიდგომები და ის სტრუქტურა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოხდეს ორგანიზაციის საქმიანობის წარმართვა. მასერტიფიცირებელი აუდიტების რაოდენობა პირველ ეტაპზე შეადგენს 5 დღეს,
საიდანაც 2 დღის განმავლობაში აუდიტი ჩატარდება საიტზე (უბანზე).
;