გარემოს ხარისხობრივი მახასიათებლების გაზომვა დიღმის ჭალების პარკის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში
ქალაქ თბილისში დიღმის ჭალების დასასვენებელი პარკის მოწყობის მიზნით, ააიპ „კავკასიის რეგიონულ გარემოსდაცვით ცენტრთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში, შპს „ეკო-სპექტრის“ საგამოცდო ლაბორატორიის თანამშრომლებმა საპროექტო ტერიტორიაზე განახორციელეს ხმაურის 24 საათიანი გაზომვა 6 ლოკაციაზე, ატმოსფერული ჰაერის ძირითადი დამაბინძურებელი ნივთიერებებების კონცენტრაციის გაზომვა 6 ლოკაციაზე და კვლევის ანგარიშის მომზადება.
;