სკრინიგნის ანგარიშის მომზადება შპს „ყვარლის ბაგას“ რძის მწარმოებელი საწარმოსთვის
შპს „ყვარლის ბაგასთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში შპს „ეკო-სპექტრის“ გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო სამსახურის თანმშრომლები იმყოფებოდნენ რძის მწარმოებელ საწარმოში სკრინინგის ანგარიშის მომზადებისთვის საჭირო პირველადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნით.
;