მესტიაჭალა 1 და მესტიაჭალა 2 ჰიდროელექტროსადგურებზე კლიმატის ცვლილებასთან დაკავშირებული შეფასება და ანგარიშის მომზადება
სს „სვანეთი ჰიდროსთან“ გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში კომპანია „ეკო-სპექტრის“ თანამშრომლები იმყოფებოდნენ „მესტიაჭალა 1“ და „მესტიაჭალა 2“ ჰესის ჰიდროელექტრო სადგურებზე კლიმატის ცვლილების შეფასების
ანგარიშის მოსამზადებლად საბაზისო ინფორმაციის მოპოვების მიზნით.
;