შპს „GCERTI Co.“-ს მიერ გაცემული ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მართვის სისტემების სერტიფიკატი.
მასერტიფიცირებელი აუდიტის წარმატებით დასრულების შედეგად 2020 წლის 30 იანვარს შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერს“ კომპანია „ეკო-სპექტრის“ საერთაშორისო სერტიფიცირების სამსახურის უფროსმა გადასცა შპს „GCERTI Co.“-ს მიერ გაცემული ISO 14001:2015 გარემოს დაცვის მართვის სისტემების  სერტიფიკატი. სერტიფიკატის გაცემიდან 2 წლის განმავლობაში შპს „ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერში“ ჩატარდება ყოველწლიური განმეორებითი საზედამხედველო აუდიტები.
;