ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO9001:2015 სერტიფიცირება შპს „MEDHAUSE“-ში
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „MEDHAUSE “;
დავალება: შპს „MEDHAUSE“-ში ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;


ვრცლად: 2023 წლის 1 ნოემბერს შპს „MEDHAUSE“-სა და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა: 1. სერტიფიცირებისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება; 2. ორეტაპიანი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება; 3. აუდიტის ანგარიშის მომზადება; 4. საერთაშორისო სერტიფიკატის გაცემა; 5. ორი საზედამხედველო აუდიტის ჩატარება, რომელთაგან პირველი ეტაპი ტარდება სერტიფიკატის გაცემიდან ერთი წლის შემდეგ, ხოლო მეორე ეტაპი - სერტიფიკატის გაცემიდან ორი წლის შემდეგ.
;