ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების ISO9001:2015 სერტიფიცირება შპს „ჯანმრთელობის ცენტრში“
პროექტი: საერთაშორისო სერტიფიცირება;
დამკვეთი: შპს „ჯანმრთელობის ცენტრი“;
დავალება: შპს „ჯანმრთელობის ცენტრში“ ISO9001:2015 ხარისხის მენეჯმენტის სისტემების მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება საერთაშორისო სერტიფიკატის მინიჭების მიზნით;


ვრცლად: 2023 წლის 10 ოქტომბერს შპს „ჯანმრთელობის ცენტრსა“ და შპს „ეკო-სპექტრს“ შორის გაფორმდა ხელშეკრულება, რომლის თანახმადაც მოხდება შემდეგი მომსახურების გაწევა:
1. სერტიფიცირებისთვის საჭირო დოკუმენტების მომზადება;
2. ორეტაპიანი მასერტიფიცირებელი აუდიტის ჩატარება;
3. აუდიტის ანგარიშის მომზადება;
4. საერთაშორისო სერტიფიკატის გაცემა;
5. ორი საზედამხედველო აუდიტის ჩატარება, რომელთაგან პირველი ეტაპი ტარდება სერტიფიკატის გაცემიდან ერთი წლის შემდეგ, ხოლო მეორე ეტაპი - სერტიფიკატის გაცემიდან ორი წლის შემდეგ.
;