ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზოლში მოქცეული მიწის ნაკვეთების აგეგმვა და უძრავი ქონების შეფასება
პროექტი: ელექტროგადამცემი ხაზის დაცვის ზოლში მოქცეული მიწის ნაკვეთების აგეგმვა და უძრავი ქონების შეფასება; დამკვეთი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტოსისტემა“;
დამფინანსებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტოსისტემა“;
დავალება: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიმდინარე პროექტების

ფარგლებში მომზადებული განსახლების სამოქმედო გეგმების განხორციელების პროცესში გამოვლენილი, პროექტის ზემოქმედების ფარგლებში მოქცეული და გეგმით გაუთვალისწინებელი, ასევე მიმდინარე პროექტების ფარგლებში განსახლების სამოქმედო გეგმების არ არსებობის და პროექტების განხორციელების მიზნებისათვის, უძრავი ქონების გამოსყიდვის/სერვიტუტით დატვირთვის აუცილებლობის შემთხვევაში, უძრავი ქონების შესწავლისა და დაზუსტების მიზნით, ადგილზე სათანადო კვლევითი სამუშაოების ჩატარება, მიღებული შედეგების შემსყიდველისთვის წარდგენა.
;