სამუშაო ზონის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა „ხრამჰესი 1“ და „ხრამჰესი 2“ ჰიდროელექტროსადგურებზე
პროექტი: სამუშაო ზონის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაზომვა ხრამჰესი 1 და ხრამჰესი 2 ჰიდროელექტროსადგურებზე;
დამკვეთი: შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“;
დამფინანსებელი: შპს „ხრამჰესი 1“ და შპს „ხრამჰესი 2“;
დავალება: ხმაურის ფონური დონის გაზომვა და ანალიზი, მექანიკური ვიბრაციის ზემოქმედების დონის გაზომვა და ანალიზი;
პროექტი დასრულდა: 2022 წელს.
;